Ansökan

 


Vi är glada och stolta över att intresset för att studera på Campus Manilla gymnasium är stort. Nedan följer information om hur du söker till Campus Manilla gymnasium och hur urvalet sker.

Följ oss gärna på Instagram @campusmanillagymnasium

Antagning till år ett samt reservantagning

Ansökan till gymnasiets första år görs via Gymnasieantagningen Storsthlm, som under våren och sommaren ansvarar för antagning till alla gymnasieskolor i Stockholms län. Urvalet sker på betyg. Gymnasieantagningen hanterar listorna över reserver till Campus Manilla fram till skolstart, och du kan själv logga in och se status för din placering.

Campus Manilla tar över Gymnasieantagningens reservlistor i anslutning till skolstart. I mån av lediga platser följer vi dessa listor i tur och ordning utan undantag fram till början på september 2021. Vi kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till Gymnasieantagningen. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter, telefonnummer och mailadress, är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta en elev på reservlistan efter två försök, går platsen till nästa sökande.

Från början på september släpper vi reservlistan från Gymnasieantagningen och upprättar en intern reservlista. Om du som står på Gymnasieantagningens lista önskar kvarstå som reserv måste du kontakta vår SYV, Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela detta. Om du inte har sökt till Campus Manilla via Gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss hör du av dig på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan, information om vilket program och vilken skola du går på samt vilket program du vill byta till.

Om en plats blir tillgänglig erbjuds elever på denna nya reservlista plats enligt en turordning som är baserad på betyg och inte anmälningsdatum. Lediga platser fördelas med andra ord mellan elever från Gymnasieantagningens reservlista, och elever som vid ett senare tillfälle har kontaktat oss. En bit in på terminen gör vi dessutom en individuell bedömning utifrån hur väl din pågående utbildning matchar sökt program. 

I slutet på årskurs 1 kan dessa listor bli inaktuella, om du fortfarande är intresserad av en plats till årskurs 2 behöver du göra en ny intresseanmälan, se nedan. 

 

Antagning till år två och tre 

Nu är intresseanmälan till årskurs 2 och 3 med start hösten 2021 stängd. 

Vid ledig plats gör vi en samlad bedömning över hur väl dina kurser stämmer med det program du söker hos oss, samt dina betyg i avklarade gymnasiekurser.

Det är viktigt att dina avslutade eller pågående kurser inte skiljer sig åt för mycket från vår studieplan för att vi ska kunna genomföra ett byte och garantera dig en gymnasieexamen. Just nu är det många som hör av sig till oss och vi kommer endast kontakta dig om vi har möjlighet att erbjuda dig en plats. Vi ser endast över ansökningar som är fullständiga, dvs med studieplan och betyg.

 

Riktlinjer för fri kvot vid särskilda skäl/utländska betyg

Till läsåret 2021/2022 kommer Campus Manilla gymnasium avsätta ett begränsat antal platser för fri kvot enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 §. Följande typer av blanketter ska behandlas inom ramen för fri kvot:

Blankett: Fri kvot - särskilda omständigheter 
Blankett: Fri kvot - utländska betyg 

Ansökan om fri kvot medges endast vid antagning till årskurs 1. Möjligheten att bedömas inom ramen för den så kallade fria kvoten föreligger för sökande som på grund av starka medicinska eller sociala skäl inte har kunnat prestera i nivå med sin verkliga kapacitet på grundskolan och som bör ges företräde framför de övriga sökande vid antagningen. Beslut om fri kvot kan medges när inte tillräcklig betygspoäng för antagning kunnat uppnås av eleven. Den sökande måste vara behörig samt ha den specifika behörighet som krävs för det program som söks.

Elever med utländska betyg söker också på fri kvot. De utländska betygen ska vara översatta till svenska. Gymnasieantagningen kräver dock ingen översättning av nordiska betyg eller betyg på engelska, franska, spanska och tyska. Den sökande måste vara behörig, dvs godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt ha den motsvarande behörigheten som krävs för det program som söks.

Huvudmannen gör en individuell bedömning av elever som sökt med starka särskilda skäl, samt en behörighetsbedömning av elever med utländska betyg och beslutar om eleven anses behörig eller ej.

En elev som har sökt med utländska betyg via den fria kvoten måste beslutas in och är därför inte med i Gymnasieantagningens reservantagningar under sommaren. En elev med utländska betyg får inte ett reservnummer. 

Beslut kring fri kvot kan ej överklagas. 

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.