Kvalitetsarbete och riktlinjer vid synpunkter på utbildningen

KVALITETSARBETE OCH RIKTLINJER VID SYNPUNKTER PÅ UTBILDNINGEN

I enlighet med den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 omfattas nu även friskolor av delar av förvaltningslagen; då i huvudsak av de avsnitt som berör krav på ett aktivt kvalitetsarbete men också myndighetsutövning mot enskild.

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete på Campus Manilla. Av den nya skollagen (2010:800) 4 kap. framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal och elever samt vårdnadshavare. Det finns därför både organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten genom att identifiera nödvändiga förutsättningar samt vidta de åtgärder som krävs i arbetet mot att nå våra högt ställda mål. Detta görs bl.a. genom att beskriva nuläget med resultat- och övrig statistik, sätta mål inför den kommande perioden samt följa upp dessa kontinuerligt.

Campus Manilla planerar, följer upp och analyserar systematiskt resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Exempel på verktyg som används i vårt pågående kvalitetsarbete är utvecklingssamtal med elever, medarbetarsamtal, kursutvärderingar av lärare, djupintervjuer med elever, utvärderingar vid terminsslut, löpande utvärderingar av arrangemang som gästföreläsningar, studiebesök, externa utvärderingar samt jämförelse av intern och offentlig statistik.

Det framgår också i 4 kap. 8 § skollagen att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det vid uppföljning framkommer att det finns brister i verksamheten är huvudmannen skyldig att se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

För att kunna bli ännu bättre behöver vi återkoppling från dig som elev eller förälder. Om du har synpunkter på eller vill överklaga ett av skolan fattat beslut skall det därför göras skriftligt till rektor Carina Hagström-Bergh. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera också varför du anser att denna ändring är nödvändig. Dina synpunkter skall ha kommit rektor tillhanda inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Skollagen och förvaltningslagen finner du på www.riksdagen.se.

Använd den blankett som du kan ladda ned under filer och länkar på Schoolsoft för din överklagan.