Historia

Områdets historia

Övre och Nedre Manilla

Den spanske ministern Ignacio Maria del Corral blev förtjust i trakten vid Tolvöresholmen (Manilla holme) på Södra Djurgården och fick 1788 tillstånd av Kung Gustav III att använda området. Ministern döpte platsen till Manilla och anlade en park och flera byggnader, bland annat ett lusthus som fortfarande finns kvar. Ett kruthus vid stranden gjordes om till bostad och är idag en av de äldsta delarna i Nedre Manilla. Högre upp på tomten byggdes en ekonomilänga med stall, vagnslider och tjänsteboställen och detta blev Övre Manilla. Efter del Corrals tid såldes fastigheten efter att ha styckats i flera delar.

Per Aron Borgs institut

Det första initiativet till dövinstitut i Sverige togs av Per Aron Borg, som var självlärd inom området. 1809 höll Borg examination med fjorton blinda och dövstumma barn som han undervisat i sitt hem. Året därpå öppnade han Blindes och döfstummes institut i en fastighet på Drottninggatan. 1812 flyttade verksamheten till Manilla. Trähuset som varit del Corrals ekonomibyggnad rustades upp och fick vinkelställda tillbyggnader. Borg gjorde själv allt arbete efter egna ritningar tillsammans med eleverna och en lärare. Man byggde ytterligare några hus och renoverade ett par äldre byggnader.

Eleverna fick lära sig att läsa och skriva. Borg använde ett handalfabet och teckenspråk med Abbé de L’Epees teorier om dövundervisning som förebild. Detta blev grunden till dagens teckenspråk. 1878 beviljade riksdagen medel för ett särskilt blindinstitut, men först från 1889 blev undervisning för döva obligatorisk.

Nytt skolhus

Borgs son Ossian Edmund Borg blev rektor 1839. Då hade Manillaskolan femtio elever och behövde större lokaler. 1864 stod ett nytt skolhus med plats för 180 elever klart. Huset var ritat av Johan Adolf Hawerman som var professor vid Överintendentsämbetet. Det var en stor gulputsad byggnad i nyrenässans med svart plåttak och lanternin. Arkitekten E Jakobsson ritade gymnastikhuset som invigdes 1870 och fortfarande används. Manillaskolan var tvungen att återlämna ett arrenderat område nedanför vägen 1909 och riva byggnaderna på holmen från Per Aron Borgs tid. Då byggde man på skolhuset med en våning och uppförde ett slöjdhus med stall.
Campus Manilla organisation

Statlig skola

1938 blev Manilla en statlig skola och skolan upphörde att vara internat 1979. Byggnaderna har renoverats flera gånger under åren. 1998 invigdes en ny byggnad för dramapedagogik ritad av Tallus-Myhrman Arkitekter AB. 1995-96 gjordes en större invändig ombyggnad.

Fakta om byggnaden

Byggår: 1856-1864
Arkitekt: Professor Johan Adolf Hawerman